Contact us For registered customers English version По-русски
BASEC DNVGL

Verslo etikos politika

 AB “Lietkabelis“ (toliau bendrovė) yra moderni, aukštos darbo kultūros įmonė, gamyboje naudojanti tik pažangiausias medžiagas ir technologinius procesus, gaminanti aukščiausios kokybės kabelinę produkciją, atitinkančią tarptautinių ir Lietuvos Respublikos standartų reikalavimus, todėl puikiai suvokia savo atsakomybę klientams, darbuotojams, partneriams, aplinkai bei visuomenei ir taiko pripažįstamus socialiai atsakingo verslo principus, apibrėžtus Jungtinių Tautų „Pasauliniame susitarime“.

AB „Lietkabelis“ kasdieninėje savo veikloje vadovaujasi verslo etikos politikoje nurodytais principais, kurie privalomi visiems bendrovės darbuotojams ir įgaliotiems asmenims, veikiantiems bendrovės vardu ir tiekiantiems bendrovės produktus arba turint bet kokių santykių su trečiaisiais asmenimis (partneriais, valstybės ir savivaldybių institucijomis ir kt.).

Žmogaus teisės

Bendrovė gerbia ir remia tarptautinę žmogaus teisių apsaugą savo verslo srityje ir savo veikloje užtikrina žmogaus teisių apsaugą.

Netoleruoja fizinės, žodinės, seksualinės prievartos, grasinimo, priekabiavimų ar bauginimo, šiurkštaus ar žeminančio elgesio. Bendrovės darbuotojai gerbiami, jų orumas saugomas. Bendrovė netoleruoja jokio žmogų diskriminuojančio elgesio dėl jo rasės, tautybės, lyties, religinių, politinių įsitikinimų, sveikatos ar neįgalumo. Darbuotojams užtikrinamos sveikos ir saugios darbo sąlygos. Bendrovė įsipareigoja nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją, organizuoti ir finansuoti jų mokymus.

Darbuotojų teisės

 Bendrovė puoselėja darbuotojų interesus, užtikrindama saugią ir nekenksmingą darbo aplinką. Darbuotojai periodiškai mokomi darbo saugos ir sveikatos apsaugos taisyklių.

Bendrovė taiko naujausius personalo valdymo principus, darbuotojai įtraukiami į daugelį procesų ir lygiavertį dialogą su vadovais, bendrovės veikloje nėra jokių priverstinio ar privalomojo darbo normų bei apraiškų.

Netoleruoja vaikų išnaudojimo, darbuotojai priimami dirbti vadovaujantis teisės aktų numatytais reikalavimais asmens įdarbinimo amžiui. Laikinam darbui priimtiems jaunesniems nei 18 metų darbuotojams užtikrinamos saugios ir sveikos darbo sąlygos.

Darbuotojams užtikrinamas darbo laikas, remiantis įstatymų numatyta tvarka. Diskriminacija netoleruojama įdarbinimo, darbo užmokesčio, mokymosi, karjeros, darbo santykių klausimais. Asmeninio tobulėjimo ir karjeros galimybės vienodai užtikrinamos visiems darbuotojams.

Aplinkos apsauga

Bendrovė nuolat vykdo veiklos bei taršos, atliekų susidarymo prevenciją, skiria tam išteklius, ieško efektyviausių metodų, kaip minimizuoti poveikį aplinkai.

Didelis dėmesys skiriamas gamtinių resursų sunaudojimo mažinimui. Bendrovė vykdo galiojančių teisės aktų, kitų reglamentų reikalavimus. Nuolat tobulina kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą.

Diegiant naujus gaminius vertina jų poveikį aplinkai, naudoja medžiagas ir technologinius procesus, darančius mažiausią poveikį aplinkai.

Kova su korupcija

Bendrovė savo veikloje remiasi sąžiningumo, skaidrumo atvirumo principais ir netoleruoja jokių korupcijos apraiškų. Bet kokios kyšininkavimo formos bendrovėje yra netoleruojamos, bendrovės vadovybė viešai išreiškia tvirtą palaikymą kovai su korupcija. Bendrovė ir jos vadovai įsipareigoja nepažeisti su bendrovės veikla susijusių teisės normų, įskaitant ir antikorupcines normas.

Draudžiamas kyšininkavimas ar kitokių piniginių išmokų siūlymas ar ėmimas. Antikorupcinės nuostatos yra taikomos visiems bendrovės darbuotojams, atstovams, tarpininkams, tiekėjams, subrangovams. Bendrovė laikosi etiško verslo principų, tiekėjams užtikrinama laisvos konkurencijos sąlygos.

Bendrovės vadovybė įsipareigoja laikytis principų, skirti reikiamus resursus šioms nuostatoms įgyvendinti ir ragina visus bendrovės darbuotojus laikytis socialiai atsakingo verslo principų.

© 1958 - 2021 AB „Lietkabelis“. All rights reserved. Created by A-GAIN